Stadgar

Föreningens stadgar och etiska regler

Etiska regler

Sefif är en branschorganisation för de fristående förskolorna. Sefif verkar för att villkoren för fristående förskolor ska förbättras och att förskolorna ska kompetensutvecklas och nätverka. Etiska regler för Sefif syftar till att organisationen och dess medlemmar skall uppträda och handla på ett sätt som skapar förtroende för förskolan som skolform i samhället. Sefif bygger goda och långsiktiga relationer med medlemmar, förvaltningar och samarbetspartner. Sefif eftersträvar ett högt förtroendekapital och det har stor betydelse för Sefifs fortsatta framgångsrika arbete.

Etik handlar om att utveckla förtroende, både till föreningen och utåt i samhället och ta hänsyn till medlemmar. Dessa etiska regler ska ses som ett hjälpmedel i arbetet för att verka för medlemmarnas bästa. God etik står för den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar.

Medlem skall uppträda ansvarstagande och agera i enlighet med landets lagar och förordningar, myndigheters och andra organs beslut, riktlinjer och rekommendationer.

Tolerans och respekt för alla människors lika värde och behov av medmänsklighet utgör kärnan i vår gemenskap. Var och en ansvarar för att bemöta andra på ett sätt som inte upplevs kränkande och destruktivt. Ett pedagogiskt tänkande och förhållningssätt ska genomsyra allt arbete.

Förskolan ska i sin yrkesutövning ständigt värna om och verka för god företagsamhet och en god pedagogik.

Avsteg från Sefifs etiska regler
Om någon uppenbart bryter mot de etiska reglerna skall styrelsen besluta om hur ärendet ska hanteras. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlemmen.

De etiska reglerna beslutades på ett extra årsmöte den 18 november 2009, reviderades den 4 juni 2014 samt den 9 september 2019.